Actualiteiten

Advocatuur Mediation Overlegscheiding


Welke regels gelden er als een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie?

Welke regels gelden er als een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie?
Geplaatst op vrijdag 15 december 2017

Het is weer de tijd van het jaar dat veel mensen ziek zijn. Ook komt er weer een vakantieperiode aan. Helaas komt het regelmatig voor dat een werknemer ziek wordt tijdens een vakantie of in het buitenland is en ziek wordt. Ook kan het zijn dat de werknemer vanwege zijn ziekte niet tijdig terug is in Nederland of dat er discussie bestaat over de vraag of de werknemer wel echt ziek was. Wat moeten de werknemer en de werkgever in dergelijke situaties doen?

De hoofdregel bij ziekte tijdens vakantie is dat de vakantiedagen in beginsel niet in mindering kunnen worden gebracht op het verlofsaldo. Een werknemer die ziek is op vakantie hoeft over het algemeen geen vakantiedagen in te leveren. De werknemer heeft immers niet van zijn vakantie kunnen genieten. De werkgever is gehouden om het loon tijdens ziekte door te betalen, tenzij er bij de werkgever een wachtdagenregeling geldt. Dit houdt in dat, afhankelijk van de regeling van de werkgever, er bij ziekte maximaal twee dagen voor rekening van de werknemer komen.

Voorschriften bij ziekte
Allereerst is het van belang dat er binnen de organisatie duidelijke voorschriften gelden voor de handelswijze bij ziekte van de werknemer tijdens vakantie in het buitenland. Indien de werknemer tijdens zijn vakantie dermate ziek is, dat hij ook niet zou kunnen werken, dan moet hij zich op de gebruikelijke wijze ziek melden. Vanaf de eerste ziektedag gebruikt de werknemer geen vakantiedagen meer. Wanneer hij weer beter is, dient hij dit door te geven aan de werkgever. Vanaf dat moment gebruikt de werknemer weer zijn vakantiedagen. Als de werknemer zich niet ziek meldt, dan lopen de vakantiedagen gewoon door.

Als de werknemer in het buitenland op vakantie is, dan is het voor de werkgever vaak lastig te controleren wanneer de werknemer weer is hersteld. De werkgever mag voor ziekte in het buitenland dezelfde voorschriften hanteren als in Nederland. De werkgever mag de werknemer naar zijn verblijfsadres vragen, hij mag vragen hoe lang hij denkt ziek te zijn en hem verzoeken om langs een bedrijfsarts te gaan.

Om conflictsituaties te voorkomen is het raadzaam om in het personeelsreglement voorschriften op te nemen over ziekte in het buitenland. Bijvoorbeeld dat de werknemer een doktersverklaring van een buitenlandse arts moet overleggen en bij welke UWV-achtige instantie de werknemer zich moet melden als hij in het buitenland ziek wordt. Het UWV beschikt over een lijst van instanties in het buitenland (Europese landen) die werknemers kunnen controleren bij ziekte. Indien de werknemer buiten Europa op vakantie is en ziek wordt, dan moet de werknemer een doktersverklaring overleggen, waaruit blijkt dat hij ziek is en niet zou kunnen werken. Voorts is het van belang om sancties vast te leggen die gelden als de werknemer de controlevoorschriften niet naleeft. Het niet-naleven van controlevoorschriften bij ziekte kan immers loonopschorting tot gevolg hebben. De werkgever kan niet zomaar overgaan tot loonopschorting. Hij moet de werknemer er wel van op de hoogte brengen als hij voornemens is het loon op te schorten.

Op vakantie tijdens de re-integratie
Ook een werknemer die langdurig ziek is of in een re-integratietraject zit, mag in beginsel op vakantie gaan. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat de vakantie zijn herstel en re-integratie niet mag belemmeren. Ook moet de werknemer voldoende vakantiedagen hebben opgebouwd. Of de vakantie geen belemmering vormt voor het herstel kan aan de bedrijfsarts worden voorgelegd. Indien de bedrijfsarts van oordeel is dat een vakantie het herstel of de re-integratie belemmert, dan mag de werkgever de werknemer verbieden op vakantie te gaan. De werknemer moet wel vooraf toestemming aan de werkgever vragen om op vakantie te gaan.

Indien u vragen heeft over dit onderwerp of een andere vraag met betrekking tot het arbeidsrecht kunt contact opnemen met mr. Tessa de Mos of mr. Eline Geven.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in algemeen verbintenissenrecht. Onder dit rechtsgebied vallen vrijwel alle civielrechtelijke geschillen. Hierbij kunt u denken aan geschillen tussen het ene bedrij
Van Eerdenburg De Mos
advocatuur & mediation
Augustijnendreef 2
5611 CS Eindhoven
T: 040 - 82 00 906
F: 040 - 82 00 912Ontwerp en techniek © 2013-2018 Montay Media