Actualiteiten

Advocatuur Mediation Overlegscheiding


Kwalificatie verschillende typen bedrijfsruimte

Kwalificatie verschillende typen bedrijfsruimte
Geplaatst op vrijdag 1 september 2017

In het huurrecht zijn er twee soorten bedrijfsruimte te onderscheiden, de zogenaamde middenstandsbedrijfsruimte en de ‘overige’ bedrijfsruimte, waarop verschillende huurregimes van toepassing zijn. De verhuur van overige bedrijfsruimte is geregeld in artikel 7:230a BW en de verhuurder van middenstandsbedrijfsruimte in artikel 7:290 BW.

Wanneer is sprake van 290-bedrijfsruimte?

Gewone of middenstandsbedrijfsruimte wordt vaak aangemerkt als bedrijfsruimte ex artikel 7:290 BW. Hieronder wordt verstaan een gebouwde onroerende zaak bestemd voor de uitoefening van een kleinhandelsbedrijf, restaurant- of cafébedrijf, een afhaal- of besteldienst of een ambachtsbedrijf. Een vereiste is wel dat er in het gehuurde een voor publiek toegankelijk lokaal aanwezig is waar het product of de dienst direct wordt geleverd. Een hotel en kampeerbedrijf vallen ook onder 290-bedrijfsruimte.

In alle gevallen dat een ruimte geen woonruimte of 290-bedrijfsruimte is, is sprake van bedrijfsruimte ex artikel 7:230a BW. Het bekendste voorbeeld van 230a-bedrijfsruimte is kantoorruimte, maar ook maneges, bioscopen en reisbureaus vallen hieronder.

De beoordeling welk huurregime op het gehuurde van toepassing is, wordt bepaald op basis van de kernactiviteiten van de onderneming. Niet de benaming die in de huurovereenkomst staat is bepalend, maar doorslaggevend is wat partijen omtrent het gebruik van het gehuurde, mede gelet op de inrichting daarvan, voor ogen heeft gestaan.

Gemengde overeenkomst

De situatie kan zich ook voordoen dat een ruimte zowel als 290-bedrijfsruimte kan worden gekwalificeerd, maar dat ook sprake is van 230a-bedrijfsruimte of woonruimte. Bij een dergelijke gemengde overeenkomst is bepalend wat de kernactiviteiten van de onderneming zijn of waarvoor het gehuurde hoofdzakelijk wordt gebruikt. Vallen deze kernactiviteiten onder één van de in artikel 7:290 BW genoemde bestemmingen, dan is het 290-regime op de gemengde huurovereenkomst van toepassing. Indien sprake is van 230a-bedrijfsruimte kan in de huurovereenkomst worden overeengekomen dat het regime van artikel 7:290 BW van toepassing is.

Waarom is het onderscheid tussen de type bedrijfsruimte van belang?

Het onderscheid tussen de regimes is van belang voor zowel verhuurders als huurders. Een huurder van 290-bedrijfsruimte heeft vergaande wettelijke bescherming op het gebied van huurbeëindiging en de huurprijs. Indien partijen in de huurovereenkomst toch andere (voor de huurder nadelige) afspraken hebben gemaakt, heeft de huurder de mogelijkheid de afwijkende bedingen te vernietigen, tenzij de kantonrechter de bedingen akkoord heeft bevonden. Ook gelden er specifieke regels met betrekking tot de opzegging door de huurovereenkomst door de verhuurder. De opzeggingsgronden moeten uitdrukkelijk worden vermeld en opzegging mag alleen schriftelijk. De achterliggende gedachte van de huurbescherming is vanwege de plaatsgebondenheid van een 290-bedrijf. Een plotselinge opzegging van de verhuurder kan immers tot gevolg hebben dat de onderneming te maken krijgt met een inkomensderving.

Met betrekking tot de huur van 230-bedrijfsruimte zijn vrijwel geen specifieke bepalingen in de wet opgenomen. Huurders van 230a-bedrijfsruimte kunnen enkel, mits het een gebouwde onroerende zaak betreft, een beroep doen op ontruimingsbescherming. De huurder kan de kantonrechter op grond van de wet ook verzoeken om de ontruimingstermijn te verlengen. De kantonrechter kan bepalen dat de huurder, ondanks dat de huurovereenkomst is geëindigd, nog maximaal drie jaar gebruik mag blijven maken van het gehuurde.

Heeft u een huurovereenkomst en is er onduidelijkheid over het regime of wilt u meer informatie over de toepasselijkheid van de verschillende huurregimes, dan kunt u contact opnemen met Tessa de Mos (VHA-specialist) of Eline Geven

Terug naar het nieuwsoverzicht

Uw advocaat arbeidsrecht & ontslagrecht in Eindhoven is mr mw. T. de Mos.
Van Eerdenburg De Mos
advocatuur & mediation
Augustijnendreef 2
5611 CS Eindhoven
T: 040 - 82 00 906
F: 040 - 82 00 912Ontwerp en techniek © 2013-2018 Montay Media