Actualiteiten

Advocatuur Mediation Overlegscheiding


Nieuwe ontwikkelingen in de rechtspraak over de omvang van de billijke vergoeding

Nieuwe ontwikkelingen in de rechtspraak over de omvang van de billijke vergoeding
Geplaatst op vrijdag 7 juli 2017

Op 30 juni 2017 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een arbeidszaak. Door deze uitspraak hebben werknemers kans om een hogere ontslagvergoeding te krijgen dan wettelijk is bepaald. Dit is mogelijk in situaties dat de werkgever verwijtbaar heeft gehandeld.

Wat is de billijke vergoeding en wanneer kan een werknemer hier aanspraak op maken?
Bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst die twee jaar of langer heeft geduurd en die op initiatief van de werkgever wordt beëindigd door een procedure bij het UWV of wordt ontbonden door de kantonrechter heeft een werknemer in beginsel recht op een transitievergoeding. Naast de transitievergoeding kan bij een ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:671c lid 2 aanhef en onderdeel b BW een billijke vergoeding worden toegekend. Dit is mogelijk indien sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Uit de wetsgeschiedenis valt af te leiden dat hiervan slechts sprake is in uitzonderlijke gevallen. Tevens volgt uit de wetsgeschiedenis dat de hoogte van de billijke vergoeding naar haar aard in relatie moet staan tot het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. De hoogte van de billijke vergoeding wordt immers bepaald op een wijze die en niveau dat aansluit bij de uitzonderlijke omstandigheden van het geval. De kantonrechter moet in de motivering van zijn oordeel inzicht geven in de uitzonderlijke omstandigheden van het geval. Bij een ontslag dat het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever moet de werknemer worden gecompenseerd mede met het oog op het voorkomen van dergelijke verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever. Of het ontslag redelijk is mede in het licht van de gevolgen van het ontslag voor de werknemer kan niet in de billijke vergoeding tot uitdrukking komen, omdat dit al is verdisconteerd in de transitievergoeding. Uit de wetsgeschiedenis volgt echter niet dat de gevolgen van het ontslag bij het vaststellen van de billijke vergoeding geen rol mogen spelen.

Hoge Raad
In de zaak die aan de Hoge Raad is voorgelegd, ging het om een kapster die al 25 jaar in dienst was bij een kapsalon. Zij werkte 4,5 uur per week en zij ontving voor haar werkzaamheden een bedrag van € 224,51 bruto per maand.

De kantonrechter Amersfoort en het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hebben zich eerder over deze kwestie gebogen. Beide rechters hebben geoordeeld dat de kapster zonder goede reden is ontslagen, als gevolg waarvan zij recht heeft op de transitievergoeding en een billijke vergoeding. Dit betekent dat de kapster naast de transitievergoeding van € 1.596,- bruto een billijke vergoeding van € 4.000,- meekrijgt. De kapster had een billijke vergoeding van € 60.000,- bruto verzocht, omdat was berekend dat dit haar inkomensverlies is tot aan haar pensioen.

In tegenstelling tot hetgeen uit de wetsgeschiedenis volgt, heeft de Hoge Raad overwogen dat wel rekening moet worden gehouden met de gevolgen van het ontslag voor de werknemer. Het gaat er uiteindelijk om dat de werknemer wordt gecompenseerd voor het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft bij het begroten van de billijke vergoeding ten onrechte tot uitgangspunt genomen welk bedrag voor de werkgever een punitief effect heeft. Ook had het hof de duur van het dienstverband moeten meenemen. Bij de begroting van de billijke vergoeding moeten immers alle omstandigheden van het geval worden meegenomen en volgens de Hoge Raad dus ook de gevolgen van het ontslag. De Hoge Raad heeft de zaak verwezen naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch om de omvang van de billijke vergoeding opnieuw te beoordelen.

Deze uitspraak van de Hoge Raad zet de deur open voor werknemers die zijn ontslagen en waarbij sprake is van verwijtbaar handelen door de werkgever. Zij kunnen de rechter verzoeken om de gevolgen van het ontslag mee te nemen in het oordeel over de hoogte van de billijke vergoeding. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in de rechtspraak.

Bent u ontslagen of heeft u te maken met een andere arbeidsrechtelijke kwestie, dan kunt u uiteraard contact opnemen met één van onze arbeidsrecht advocaten. Ook kunt u langskomen op ons gratis spreekuur arbeidsrecht op dinsdag tussen 16.30 en 17.30 uur. 

Terug naar het nieuwsoverzicht

De Van Eerdenburg De Mos advocaat is gespecialiseerd in verbintenissenrecht en richt zich niet alleen op advisering, maar procedeert ook voor zijn cliënten indien dat nodig is. De advocaten zijn
Van Eerdenburg De Mos
advocatuur & mediation
Augustijnendreef 2
5611 CS Eindhoven
T: 040 - 82 00 906
F: 040 - 82 00 912Ontwerp en techniek © 2013-2018 Montay Media