Actualiteiten

Advocatuur Mediation Overlegscheiding


Concurrentiebeding

Concurrentiebeding
Geplaatst op vrijdag 19 mei 2017

Aan het einde van de arbeidsverhouding bestaat regelmatig discussie over een concurrentiebeding die partijen bij aanvang van het dienstverband zijn overeengekomen. Een concurrentiebeding is een bepaling die de werknemer verbiedt om na het einde van de arbeidsovereenkomst concurrerende werkzaamheden te verrichten. Een relatiebeding is ook een concurrentiebeding, waarbij de werknemer na afloop van het dienstverband wordt verboden om contact te onderhouden met relaties van de werkgever. De wet stelt voorwaarden aan een concurrentiebeding. Een concurrentiebeding kan alleen schriftelijk kan worden aangegaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een meerderjarige werknemer. In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn na de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in 2015 extra voorwaarden gesteld aan het concurrentiebeding.

Schriftelijkheidsvereiste

De eis dat een concurrentiebeding schriftelijk moet worden overeengekomen, geldt vanwege de consequenties van het bezwarende beding. Er is voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste als het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen en de werknemer die arbeidsovereenkomst heeft ondertekend. Echter, in de praktijk komt het regelmatig voor dat een concurrentiebeding in een personeelsreglement is opgenomen of in een brief wordt verwezen naar arbeidsvoorwaarden waarin een concurrentiebeding is opgenomen. Is dan ook aan het schriftelijkheidsvereiste voldaan?

De Hoge Raad heeft hier in 2008 duidelijkheid over geboden en heeft tot uitgangspunt genomen dat ook is voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste als de arbeidsvoorwaarden als bijlage bij de ondertekende arbeidsovereenkomst zijn gevoegd en hierin naar de arbeidsvoorwaarden is verwezen. Tot slot is ook voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste als in een brief wordt verwezen naar bijgevoegde arbeidsvoorwaarden waarin een concurrentiebeding voorkomt en de werknemer heeft door ondertekening van die brief ingestemd met de arbeidsvoorwaarden. In deze situaties in het concurrentiebeding rechtsgeldig overeengekomen.

Er is niet voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste wanneer de werknemer schriftelijk instemt met de inhoud van bijlage waarin een concurrentiebeding is opgenomen als hij deze bijlage niet is bijgevoegd.

Zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen

Uitgangspunt is dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet rechtsgeldig is. Een overeengekomen concurrentiebeding in een tijdelijk contract zou immers een dubbele benadeling van de werknemer opleveren. Enerzijds heeft de werknemer slechts een arbeidsovereenkomst van tijdelijke aard en anderzijds wordt hem de overstap naar een andere baan na het tijdelijke contract bemoeilijkt door het concurrentiebeding. Alleen indien de werkgever schriftelijk motiveert dat een concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen en deze belangen duidelijk zijn omschreven, kan dit anders zijn. Bij de totstandkoming van de Wwz is geen nadere invulling aan het criterium “zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen” gegeven. In de literatuur wordt wel geschreven dat het een zware toets betreft, omdat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in beginsel ongeldig is. Het parlement heeft geschreven dat het moet gaan om “specifieke werkzaamheden” of een “specifieke functie” waarbij elk afzonderlijk geval, een afzonderlijke afweging en motivering behoeft. Uit rechtspraak volgt bijvoorbeeld dat de opsomming “opgebouwd netwerk, marktgebied, de behoeften en de werkwijze van werkgever” onvoldoende concreet is en nader ingevuld had moeten worden en dat in dit geval geen sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Indien de werknemer concurrentiegevoelige informatie bij de uitoefening van zijn functie heeft verkregen, is sneller voldaan aan de motiveringsplicht.

Conclusie

Het is van belang dat partijen duidelijke afspraken maken over een concurrentiebeding en dat dit beding conform de wettelijke voorwaarden tot stand is gekomen. Indien het concurrentiebeding niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet, dan is het in beginsel niet rechtsgeldig en kan er geen beroep op worden gedaan. 

Voor meer informatie over het concurrentiebeding in het bijzonder of voor meer informatie over het arbeidsrecht in het algemeen kunt u contact opnemen met mr. Tessa de Mos en mr. Eline Geven

Terug naar het nieuwsoverzicht

Zoekt u juridische hulp bij problemen met uw huurders? Onze advocaten zijn gespecialiseerd in huurrecht.
Van Eerdenburg De Mos
advocatuur & mediation
Augustijnendreef 2
5611 CS Eindhoven
T: 040 - 82 00 906
F: 040 - 82 00 912Ontwerp en techniek © 2013-2018 Montay Media