Actualiteiten

Advocatuur Mediation Overlegscheiding


Een aantal mogelijkheden voor de verhuurder als de huurder niet betaalt

Een aantal mogelijkheden voor de verhuurder als de huurder niet betaalt
Geplaatst op vrijdag 5 mei 2017

Het is gebruikelijk om voor het verhuren van bijvoorbeeld een woning of bedrijfsruimte een schriftelijke huurovereenkomst te sluiten. In deze huurovereenkomst staat onder andere vermeld wat er wordt gehuurd, voor welke periode de huurovereenkomst wordt aangegaan en niet onbelangrijk, de kale huurprijs en eventueel de hoogte van de servicekosten. Tevens is het gebruikelijk om in de huurovereenkomst de datum van betaling van de huursom te vermelden. Maar wat als de huurder vervolgens zijn betalingsverplichting niet nakomt? Wat zijn de mogelijkheden voor de verhuurder om alsnog de huursommen te incasseren?

Sommeren

Allereerst is het van belang dat de huurder schriftelijk wordt geïnformeerd over het uitblijven van zijn betalingsverplichting. Het is raadzaam om dit per aangetekende brief te doen, om er zeker van te zijn dat de sommatie de huurder heeft bereikt. De verhuurder moet hierbij aan de huurder laten weten dat er op dat moment al sprake is van verzuim ten aanzien van de betalingsverplichtingen, de hoogte van de huurachterstand en op welke periode de huurachterstand betrekking heeft. Indien de huurder na de sommatie de achterstallige huur niet heeft betaald, kunt u een advocaat inschakelen en de huurincasso overdragen. Een advocaat gaat vervolgens de huurder nogmaals aanschrijven, waarbij de huurachterstand onder andere wordt verhoogd met de wettelijke rente, contractuele boete en buitengerechtelijke incassokosten.

Procederen

Bij een betalingsachterstand van drie maanden of meer, kan er een gerechtelijke procedure worden gestart bij de kantonrechter. De kantonrechter kan worden verzocht om de huurder te veroordelen tot betaling van de huurachterstand, maar ook om de huurovereenkomst te ontbinden op grond van wanprestatie. Indien een verhuurder bij de kantonrechter ontbinding vordert, dient de kantonrechter te beoordelen of de tekortkoming, rekening houdende met alle omstandigheden van het geval, ernstig genoeg is om de ontbinding te rechtvaardigen. De kantonrechter dient ook rekening te houden met eventuele omstandigheden die hebben plaatsgevonden na de gestelde tekortkoming. Tevens moet de kantonrechter de belangen van de huurder in haar beoordeling betrekken. In rechtspraak wordt over het algemeen aangenomen dat een huurachterstand van minder dan drie maanden van te geringe betekenis is om ontbinding van de huurovereenkomst met de daaraan verbonden ontruiming van het gehuurde te rechtvaardigen.  

Kort geding of bodemprocedure

Indien de verhuurder besluit de vordering tot betaling van achterstallige huursommen aan de rechter voor te leggen, dan kan dit zowel in een kort geding als in een bodemprocedure.

In een kort geding kan de verhuurder de vordering tot betaling van achterstallige huursommen aan de rechter voorleggen, waarbij de verhuurder aannemelijk moet maken dat sprake is van een betalingsachterstand en een spoedeisend belang. Ook kan ontruiming van het gehuurde worden gevorderd. Er kan in kort geding door de kantonrechter echter alleen een voorlopig oordeel worden gegeven. Om deze reden is het niet mogelijk om een ontbinding van de huurovereenkomst te vorderen.

In een bodemprocedure is het wel mogelijk om naast de vordering tot betaling van achterstallige huursommen en ontruiming, ook ontbinding van de huurovereenkomst te vorderen op grond van wanprestatie.

Naast de hiervoor genoemde mogelijkheden kan de verhuurder ook beslag laten leggen, een vaststellingsovereenkomst sluiten die eventueel door een notaris kan worden bekrachtigd en het faillissement van de huurder aanvragen.

Voor meer informatie over het huurrecht kunt u contact opnemen met Tessa de Mos.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Worden uw openstaande rekeningen niet betaald of heeft u een geschil met uw afnemer? Kies dan voor de effectiviteit van een incasso advocaat.
Van Eerdenburg De Mos
advocatuur & mediation
Augustijnendreef 2
5611 CS Eindhoven
T: 040 - 82 00 906
F: 040 - 82 00 912Ontwerp en techniek © 2013-2018 Montay Media