Actualiteiten

Advocatuur Mediation Overlegscheiding


Kernwaarden in de advocatuur

Kernwaarden in de advocatuur
Geplaatst op vrijdag 17 maart 2017

Op 17 februari 2017 ben ik beëdigd als advocaat. Hiervoor heb ik een verzoek tot inschrijving als advocaat ingediend bij de Raad van de Orde van Advocaten in ’s-Hertogenbosch. Na de goedkeuring van mijn verzoek ben ik opgeroepen voor de beëdigingszitting bij de rechtbank Oost-Brabant in ’s-Hertogenbosch. Tijdens deze zitting draagt de officier van justitie je formeel voor om te worden beëdigd. Daarna vraagt de rechter of je de eed of de belofte wenst af te leggen. De eed/belofte luidt als volgt:

Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet, eerbied voor de rechterlijke autoriteiten, en dat ik geen zaak zal aanraden of verdedigen, die ik in gemoede niet gelove rechtvaardig te zijn.

Na aflegging van de eed of de belofte ben je advocaat. In de advocatuur heet een beginnende advocaat een advocaat-stagiaire. Een beginnende advocaat is een volwaardige advocaat, maar wordt gedurende de advocaatstage nog wel begeleid door een patroon; een advocaat met minstens zeven jaar ervaring in de advocatuur.

Een beginnend advocaat moet verplicht de beroepsopleiding volgen. Deze opleiding heeft als doel om beginnende advocaten te vormen tot zelfstandige en deskundige advocaten, zodat zij optimaal bijdragen aan de kwaliteit van de advocatuur. De opleiding duurt iets meer dan twee jaar en bestaat uit een major en een minor, beide in één van de drie hoofdvakken Burgerlijk recht, Bestuursrecht of Strafrecht. Daarnaast is er ruimte voor het volgen van keuzevakken.

De beroepsopleiding besteedt zowel aandacht aan juridische kennis als aan vaardigheden. Ook is er aandacht voor ethiek. De opleiding start met een tweedaagse cursus in Woudschoten voor het vak Beroepsattitude en –ethiek. Voor dit vak zijn er gedurende de opleiding meerdere bijeenkomsten en wordt afgesloten met een toets.  

Een belangrijk gevolg van het zijn van advocaat is dat je je aan de gedragsregels van de advocatuur dient te houden. Deze regels zijn gebaseerd op de kernwaarden die zijn vastgelegd in de Advocatenwet en voor de hele beroepsgroep gelden. Volgens deze kernwaarden dient iedere advocaat partijdig, onafhankelijk, deskundig, integer en vertrouwelijk te zijn.

Vorige week is voor mij de opleiding gestart en was ik samen met vele andere beginnende advocaten op Woudschoten. Tijdens deze twee dagen is er veel aandacht besteed aan de gedragsregels en de kernwaarden van de advocatuur. Ook kregen wij een cursus Overtuigingskracht, gegeven door het Nederlands Debat Instituut.

Graag geef ik jullie een korte toelichting op de verschillende kernwaarden.

Onafhankelijkheid

Als advocaat laat je je leiden door het belang van de cliënt. Om deze taak goed uit te kunnen oefenen opereert de advocaat onafhankelijk van de overheid (waaronder ook politie en justitie vallen) en andere derden. Hierdoor kan de advocaat zijn cliënt in alle eerlijkheid en openheid adviseren.

Partijdigheid

Een advocaat zet zich in voor de belangen van de cliënt en is per definitie partijdig. Om deze taak te kunnen waarborgen, is een advocaat enkel en alleen de raadsman of raadsvrouw voor deze cliënt en moet hij waken voor tegenstrijdige belangen. Het is dus niet mogelijk dat de advocaat, bijvoorbeeld in een andere procedure, ook de wederpartij bijstaat. Indien twee partijen zich tot een gezamenlijke advocaat hebben gewend en zij komen er samen niet uit, dan zal de advocaat zich geheel van de zaak moeten onttrekken en mag hij geen van beide partijen meer bijstaan.

Deskundigheid

Het is niet meer dan logisch dat een advocaat verstand moet hebben van het recht. Dit betekent zowel kennis van de wet als kennis van rechterlijke uitspraken. Hier is een advocaat voor opgeleid, eerst aan de universiteit en daarna aan de zojuist genoemde beroepsopleiding. Bovendien moet een advocaat na de beroepsopleiding jaarlijks verplicht opleidingspunten halen door cursussen te volgen. Hierdoor blijft de kennis van de advocaat actueel en op niveau.

Integriteit

Een advocaat moet zich integer gedragen. Dit betekent dat het gedrag van de advocaat netjes en ethisch verantwoord moet zijn. Dit houdt onder andere in dat de advocaat een realistisch beeld moet schetsen van de juridische procedure, de slagingskansen van de zaak en de te verwachten kosten.

Vertrouwelijkheid

Een advocaat heeft een geheimhoudingsplicht. Alles wat de advocaat te weten komt door zijn cliënt, blijft tussen hen. Een vertrouwelijke behandeling van de zaak is belangrijk, omdat dit de belangenbehartiging ten goede komt. Het beroepsgeheim van de advocaat betekent ook dat hij zich kan beroepen op het verschoningsrecht.

 

Bovenstaand artikel is geschreven door mr. Annemarie Broers. 

Ga naar de website bij dit artikel: http://regelgeving.advocatenorde.nl/

Terug naar het nieuwsoverzicht

Het kantoor houdt zich bezig met alle aspecten van algemene verbintenissen, zowel contractueel (wanprestatie), als buiten contractueel (onrechtmatige daad).
Van Eerdenburg De Mos
advocatuur & mediation
Augustijnendreef 2
5611 CS Eindhoven
T: 040 - 82 00 906
F: 040 - 82 00 912Ontwerp en techniek © 2013-2018 Montay Media