Actualiteiten

Advocatuur Mediation Overlegscheiding


Gevolgen van veelvuldig gebruik van WhatsApp tijdens werktijd

Gevolgen van veelvuldig gebruik van WhatsApp tijdens werktijd
Geplaatst op donderdag 10 november 2016

Op 19 oktober 2016 heeft de kantonrechter Tilburg uitspraak gedaan in een zaak waarin een werknemer tijdens werktijd veelvuldig gebruik heeft gemaakt van WhatsApp.

De werknemer was 7,5 jaar in dienst als projectmanager bij een printbedrijf. Voor zijn werk had de werknemer een mobiele telefoon van zijn werkgever gekregen. In het toepasselijke bedrijfsreglement is bepaald dat incidenteel en beperkt gebruik van de telefoon voor privédoeleinden is toegestaan, maar dat daarbij “de regels van zorgvuldigheid, integriteit en goede naam” in acht moeten worden genomen. In de zomer van 2015 gaat de werknemer uit dienst. De reden van de uitdiensttreding wordt in de uitspraak niet vermeld. Bij het einde van het dienstverband had de werknemer nog 214,2 resterende verlofuren. Partijen waren overeengekomen dat deze uren in drie gelijke termijnen zouden worden uitbetaald. Ondanks herhaalde aanmaningen is de werkgever niet overgegaan tot uitbetaling hiervan.

De werknemer is een procedure gestart en vordert uitbetaling van deze uren ad € 5.082,97 bruto. De werkgever weigert om dit bedrag uit te betalen en betwist de vordering van de werknemer. Tevens beroept de werkgever zich op verrekening van schade die zij door toedoen van de werknemer zou hebben geleden. Volgens de werkgever heeft de werknemer onder werktijd via WhatsApp een grote hoeveelheid berichten gewisseld met verschillende dames. Deze berichten konden volgens de werkgever worden betiteld als liefdesbrieven, aangezien de inhoud daarvan van emotionele aard is. Omdat er een psychologisch element is verbonden aan de berichten is er volgens de werkgever veel meer tijd gemoeid met de berichten dan enkel het typen en lezen hiervan.

De kantonrechter heeft geoordeeld dat vaststaat dat de werknemer in een periode van een half jaar 1255 amoureuze WhatsApp-berichten heeft ontvangen en verstuurd. Het veelvuldig gebruik van de mobiele telefoon voor privédoeleinden onder werktijd, zonder dat hiertoe een noodzaak bestaat en zonder dat de werkgever hiervan heeft kennisgenomen of toestemming voor heeft gegeven, komt voor rekening van de werknemer. Immers, op grond van de wet geldt het principe ‘geen arbeid, geen loon’. De kantonrechter komt tot het oordeel dat de werkgever een deel van het loon niet is verschuldigd, dan wel dat de werknemer de schade die de werkgever heeft geleden, moet vergoeden.

De schade die de werkgever als gevolg van het veelvuldig gebruik van WhatsApp heeft geleden is de door de kantonrechter als volgt berekend. De kantonrechter is uitgegaan van 1255 berichten met een gemiddelde tijdsduur van 2,5 á 3 minuten per bericht, vermenigvuldigd met het uurloon inclusief 8% vakantietoeslag. Afgerond komt dit neer op een bedrag van € 1.500,- bruto, hetgeen de werkgever mag verrekenen met het bedrag voor de openstaande vakantiedagen.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande zaak of te maken hebben met een dergelijke situatie, dan kunt u contact opnemen met Eline Geven of Tessa de Mos. 

Ga naar de website bij dit artikel: http://bit.ly/2fkAsuX

Terug naar het nieuwsoverzicht

Wanneer u een contract ter ondertekening krijgt voorgelegd, doet u er verstandig aan dit ter beoordeling aan ons voor te leggen. Van Eerdenburg De Mos advocatuur & mediation kan u adviseren en waa
Van Eerdenburg De Mos
advocatuur & mediation
Augustijnendreef 2
5611 CS Eindhoven
T: 040 - 82 00 906
F: 040 - 82 00 912Ontwerp en techniek © 2013-2018 Montay Media