Actualiteiten

Advocatuur Mediation Overlegscheiding


Wijzigingen in het huurrecht

Wijzigingen in het huurrecht
Geplaatst op vrijdag 30 september 2016

Op 12 april 2016 is de Wet doorstroming huurmarkt door de Eerste Kamer aangenomen. Door middel van huurprijsregulering en door het creëren van de mogelijkheid tot het aangaan van tijdelijke contracten wil de wetgever de doorstroming op de huurmarkt bevorderen. In het artikel dat wij op 22 juli 2016 hebben geplaatst, is ingegaan op de mogelijkheid tot het aangaan van tijdelijke contracten. In dit artikel zal de huurprijsregulering aan bod komen. Daarnaast wordt ingegaan op de beoogde wijzigingen in het Besluit huurprijzen woonruimte (Bhw). Ook deze wijzigingen moeten bijdragen aan de doorstroming.

Huurprijsregulering

Vanaf 1 januari 2017 geldt voor woningcorporaties de huursombenadering bij het verhogen van de huur. Door de huursombenadering kan de hoogte van de jaarlijkse huurverhoging per afzonderlijke huurovereenkomst verschillen. Hierdoor wordt het mogelijk om de huurprijs van een relatief goedkope woning sterker te laten stijgen en de huurprijs van een woning waarbij de huurprijs meer in overeenstemming is met de streefhuur minder sterk te laten stijgen. Op deze manier kan bewerkstelligd worden dat de huurprijs van een woning beter aansluit op de kwaliteit van de woning en worden de verschillen tussen de huurprijzen van vergelijkbare woningen verkleind.

Bij sociale huurwoningen mag de huurprijs van de afzonderlijke huurovereenkomst jaarlijks verhoogd worden met maximaal inflatie plus 2,5%. Voor huurders waarbij hun inkomen hoger is dan de toewijzingsgrens voor de sociale huur (€ 35.739 in 2016) geldt een huurverhoging van maximaal inflatie plus 4%, waarbij dit niet geldt voor gepensioneerden en huishoudens van ministens 4 personen.

Wijziging Besluit huurprijzen woonruimte

Het woningwaarderingsstelsel (WWS) is een systeem waarbij door middel van punten een redelijke huurprijs voor een woning wordt vastgesteld. De minister wil het WWS aanpassen, waarvoor een wijziging van het Bhw is vereist. Het voornemen was dat de WWS-vernieuwingen zullen ingaan op 1 oktober 2016 en 1 januari 2017. De Eerste Kamer moet momenteel nog haar goedkeuring geven, waardoor de ingangsdatum van 1 oktober 2016 niet zal worden gehaald. De minister wil de volgende aanpassingen maken:

  • puntentoekenning bij renovatie;
  • extra puntentoekenning aan nieuwe kleine woningen in Amsterdam en Utrecht;
  • puntentoeslag bij zorgwoningen.

Puntentoekenning bij renovatie

De minister wil renovatie stimuleren en daarom heeft hij in het ontwerpbesluit tot wijziging van het Bhw opgenomen dat indien een woning wordt gerenoveerd waarna de energieprestatie van de woning voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit voor nieuwbouw (de zogenaamde hoogniveaurenovatie), er dan minimaal 40 punten voor de WOZ-waarde worden toegekend. Bij kleinere renovaties die er niet toe leiden dat de woning voldoet aan de energieprestatie eisen van het Bouwbesluit voor nieuwbouw, maar waarbij er wel € 10.000,- is geïnvesteerd, wordt er gedurende 5 jaar na de renovatie 0,2 punt extra toegekend per investering van € 1.000,-. 

Nieuwe kleine woningen in Amsterdam en Utrecht

In Amsterdam en Utrecht is er veel vraag naar middensegment huurwoningen, terwijl het aanbod hiervan achterblijft. Hierdoor is de druk op de woningmarkt het grootst in deze ‘COROP-gebieden’ en wil de minister de WWS aanpassen voor ‘micro-woningen’. Van een microwoning is sprake als de woning maximaal 40 m² groot is. Voor deze woningen geldt dat bij de berekening van de gewogen WOZ-waarde het bedrag van € 122,- wordt vervangen door € 51,-. Hierdoor worden er bijna 2,4 keer zoveel punten toegekend voor de waarde per vierkante meter.

Om te voorkomen dat de huurprijzen van deze woningen te hoog worden, kunnen gemeenten zelf in hun eigen beleid de huurprijsbegrenzing bepalen.

Puntentoeslag bij zorgwoningen

Op grond van de huidige regelgeving geldt er een puntentoeslag van 35% over de WWS-onderdelen 1 tot en met 8. Hieraan worden de onderdelen 9.1 (punten voor de WOZ-waarde) en 10 (punten bij renovatie) toegevoegd.

Conclusie

Zowel de huursombenadering als de wijziging van het Bhv hebben gevolgen voor de wijze waarop de huurprijs van een sociale huurwoning tot stand komt. De minister hoopt dat deze maatregelen de doorstroming van de huurmarkt bevorderen, waardoor het aantal scheefwoners wordt verminderd en de krapte op de woningmarkt voor sociale huurwoningen afneemt.

Voor meer informatie over het huurrecht kunt u contact opnemen met Tessa de Mos. 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Bij Van Eerdenburg De Mos advocatuur en mediation doen wij veel zaken op het gebied van huurrecht. Wij staan daarin zowel verhuurders als huurders bij.
Van Eerdenburg De Mos
advocatuur & mediation
Augustijnendreef 2
5611 CS Eindhoven
T: 040 - 82 00 906
F: 040 - 82 00 912Ontwerp en techniek © 2013-2018 Montay Media