Actualiteiten

Advocatuur Mediation Overlegscheiding


Minderjarige aansprakelijk voor de factuur van de orthodontist?

Minderjarige aansprakelijk voor de factuur van de orthodontist?
Geplaatst op vrijdag 12 augustus 2016

Wanneer een minderjarig kind naar de tandarts of naar de dokter moet, wordt dit in de meeste gevallen door een ouder geregeld. De tandarts of dokter zal op zijn beurt over het algemeen zijn communicatie richten tot de ouders of verzorgers van de minderjarige. In veel gevallen zullen ouders ook de rekening van de zorgverleners voor hun minderjarige kind betalen. Maar wat gebeurt er als de ouders niet in staat blijken te zijn om de rekening van de zorgverlener te betalen? Kan de zorgverlener in dat geval het kind aanspreken om de rekening te betalen?

Deze vraag stond centraal in een arrest van het Hof in ’s-Hertogenbosch op 23 februari 2016. Na een behandeling door een orthodontist, bleek de moeder van een zestienjarige patiënt niet in staat te zijn de rekening te voldoen. Alle communicatie met de orthodontist liep tijdens de behandeling via de moeder. Zij heeft de behandelovereenkomst getekend, de rekeningen ontvangen. Tevens was alle post van de orthodontist gericht aan de ouders/verzorgers van de minderjarige. Toen de moeder echter niet in staat bleek te zijn de rekeningen voor de behandeling te betalen, richtte de orthodontist zich tot de patiënt. De orthodontist stelde dat de moeder in opdracht van de patiënt de behandelovereenkomst, met de daaraan verbonden kosten, was aangegaan. Dit zou met zich meebrengen dat de minderjarige patiënt kon worden aangesproken om de openstaande rekeningen te voldoen.

Het Hof besliste in deze zaak dat het zestienjarige kind inderdaad kon worden aangesproken voor de openstaande rekening. Het Hof komt tot deze uitspraak door te verwijzen naar artikel 7:447 BW. Dit artikel bepaalt dat een minderjarige die de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt, bekwaam is om een behandelingsovereenkomst aan te gaan ten behoeve van zichzelf. Nu de communicatie niet gericht is aan de moeder zelf maar aan de ouders/verzorgers van de patiënt, zou de moeder van de patiënt hebben gehandeld als wettelijk vertegenwoordiger van de patiënt. Hiermee is de patiënt de contractpartij van de orthodontist geworden. Dit betekent dat de uit de verbintenis voortvloeiende kosten op de patiënt kunnen worden verhaald.

Het bovenstaande komt er, kort gezegd, op neer dat wanneer een ouder voor zijn minderjarige kind dat de leeftijd van zestien jaar is gepasseerd een behandelovereenkomst voor een geneeskundige behandeling aangaat en vervolgens blijkt dat de ouder niet in staat is om de betalingsverplichtingen die hieruit voortvloeien te voldoen, dat het minderjarige kind door de zorgverlener kan worden aangesproken om de uit de behandeling voortvloeiende kosten te voldoen. De uitzonderingsbepaling in artikel 7:447 BW die ervoor moet zorgen dat het minderjarige kind vanaf zestienjarige leeftijd meer zeggenschap krijgt over zijn eigen medische behandeling, heeft hiermee een voor het kind in sommige gevallen zeer nadelige keerzijde gekregen. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit alleen geldt voor verbintenissen aangegaan in de medische sfeer. Andersoortige verbintenissen vallen in beginsel niet onder deze bepaling.

Indien u vragen heeft over een onbetaalde factuur kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Ga naar de website bij dit artikel: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2016:639

Terug naar het nieuwsoverzicht

De advocaat arbeidsrecht is een ervaren onderhandelaar, die praktisch is ingesteld en uit is op een zo goed mogelijk resultaat voor de cliënt.
Van Eerdenburg De Mos
advocatuur & mediation
Augustijnendreef 2
5611 CS Eindhoven
T: 040 - 82 00 906
F: 040 - 82 00 912Ontwerp en techniek © 2013-2018 Montay Media