Actualiteiten

Advocatuur Mediation Overlegscheiding


Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

Wet bescherming erfgenamen tegen schulden
Geplaatst op vrijdag 29 juli 2016

Met ingang van 1 september 2016 treedt de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking. Het doel van deze wet is om erfgenamen beter te beschermen tegen schulden van de nalatenschap. Deze wijziging heeft tot gevolg dat het privévermogen van de erfgenamen beter is beschermd tegen een onverwachte schuld van de erflater. Deze wet beoogt niet een volledige wijziging van het erfrechtstelsel tot gevolg te hebben.

Huidige wetgeving

In het huidige erfrecht kan een erfgenaam een nalatenschap zuiver of beneficiair aanvaarden of verwerpen. Een zuivere aanvaarding houdt in dat de nalatenschap door de erfgenaam zonder voorbehoud wordt geaccepteerd. Dit kan door een verklaring bij de griffie af te leggen, maar veelal gebeurt dit door een gedraging of door het verstrijken van een termijn van in beginsel drie maanden. Indien de erfgenaam de nalatenschap zuiver heeft aanvaard, kan deze met zijn privévermogen worden aangesproken op eventuele schulden van de nalatenschap. Bij een beneficiaire aanvaarding, ook wel een aanvaarding onder boedelbeschrijving, wordt de nalatenschap eerst vereffend. Indien er na betaling van de schulden nog een positief saldo overblijft, wordt het restant van de nalatenschap aan de erfgenamen uitgekeerd. De erfgenamen zijn dan ook niet met hun privévermogen aansprakelijk voor eventuele schulden uit de nalatenschap. Voor een beneficiaire aanvaarding moet een verklaring worden afgelegd bij de rechtbank alsmede zijn er kosten aan verbonden.

In de praktijk wordt een nalatenschap al snel zuiver aanvaard met alle mogelijke gevolgen van dien. Het meennemen van spullen, erkennen van een schuld van erflater of het betalen van rekeningen van erflater zijn handelingen die een zuivere aanvaarding tot gevolg hebben. Aangezien de wetgever dit niet wenselijk acht, wordt met de wetswijziging een verduidelijking gemaakt van de wijze waarop de nalatenschap zuiver wordt aanvaard.

Gedraging van zuivere aanvaarding

In de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden is pas sprake van een zuivere aanvaarding indien een erfgenaam goederen van de nalatenschap verkoopt, bezwaart of op een andere wijze aan het verhaal van de schuldeisers onttrekt. Dit is een wijziging van artikel 4:192 lid 1 BW, welke tevens een beperking inhoudt van de gedragingen die een zuivere aanvaarding tot gevolg hebben. Gedragingen die niet leiden tot het onttrekken van goederen aan het verhaal van de schuldeisers, zijn derhalve vanaf 1 september 2016 geen handelingen meer die een zuivere aanvaarding tot gevolg hebben.

Onverwachte schuld

Tevens wordt in de wet een uitzonderingsclausule in artikel 4:194a BW opgenomen voor erfgenamen die met een onverwachte schuld van erflater worden geconfronteerd en waarbij het saldo van de nalatenschap niet toereikend is. De erfgenamen moeten in dit geval binnen drie maanden na de ontdekking een verzoek indienen bij de kantonrechter om hem te machtigen om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden, zodat de erfgenamen niet in hun privévermogen kunnen worden aangesproken voor de schuld. Indien de nalatenschap al is verdeeld, dan kunnen de erfgenamen de kantonrechter binnen drie maanden na de ontdekking verzoeken om te worden ontheven uit hun verplichting om de schuld uit hun privévermogen te voldoen. Deze verzoeken zijn enkel mogelijk indien de erfgenamen deze schuld niet kenden en ook niet behoorden te kennen.

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp of een andere vraag heeft met betrekking tot het erfrecht, kunt u contact opnemen met Cory van Eerdenburg of Eline Geven. 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Onze advocaten kunnen u te allen tijde van deskundig en gespecialiseerd advies voorzien wat betreft vastgoedrecht en huurrecht.
Van Eerdenburg De Mos
advocatuur & mediation
Augustijnendreef 2
5611 CS Eindhoven
T: 040 - 82 00 906
F: 040 - 82 00 912Ontwerp en techniek © 2013-2018 Montay Media