Actualiteiten

Advocatuur Mediation Overlegscheiding


Wet doorstroming huurmarkt

Wet doorstroming huurmarkt
Geplaatst op vrijdag 22 juli 2016

Per 1 juli 2016 is de Wet doorstroming huurmarkt van kracht. Deze wet heeft als doel het aanbod van geschikte huurwoningen in zowel de vrije huursector als de sociale huursector te bevorderen. De wetgever hoopt dat door snellere doorstroming meer huurwoningen bij de juiste doelgroepen terecht zullen komen. Deze doorstroming moet wordt bereikt aan de hand van een tweetal pijlers; te weten huurprijsregulering en tijdelijke huurcontracten. In dit artikel zal alleen worden ingegaan op de mogelijkheid tot het aangaan van tijdelijke contracten, daar deze regelgeving ziet op de vrije huursector. Dit in tegenstelling tot de nieuwe regels omtrent huurprijsregulering, welke zien op woningcorporaties in de gereguleerde (of sociale) huursector.

Tijdelijke huurcontracten

Om doorstroom in huurwoningen te bevorderen, heeft de wetgever de mogelijkheid tot het tijdelijk verhuren van woningen en kamers willen verruimen. De wetgever heeft hier op een tweetal manieren uitvoering aan gegeven. Enerzijds is voor verhuurders de mogelijkheid gecreëerd om huurcontracten aan te gaan voor een bepaalde duur. Anderzijds heeft de wetgever extra mogelijkheden gecreëerd om woonruimte die voor bepaalde doelgroepen zijn bestemd ook daadwerkelijk aan die doelgroepen toe te bedelen.

Huurcontract voor bepaalde duur

Onder de eerste categorie vallen de huurcontracten met een beperkte looptijd. Hierin zijn twee subcategorieën te onderscheiden: zelfstandige woonruimte en onzelfstandige woonruimte. Wanneer wordt gekozen voor een tijdelijk huurcontract, geldt voor zelfstandige woonruimte dat het huurcontract mag worden aangegaan voor maximaal twee jaar. Voor onzelfstandige woonruimte geldt een wettelijke maximale contractduur van vijf jaar. Wanneer de verhuurder na deze periode de huurovereenkomst wil beëindigen, dan moet minimaal één maand en maximaal drie maanden voor de einddatum aan de huurder kenbaar worden gemaakt dat het huurcontract zal worden beëindigd. Laat de verhuurder dit na, dan gaat het tijdelijke huurcontract van rechtswege over in een huurcontract van onbepaalde duur. Het is eveneens niet toegestaan om met dezelfde huurder meerdere tijdelijke contracten aan te gaan. Dit heeft tevens tot gevolg dat er van rechtswege een contract van onbepaalde duur ontstaat. Indien de huurder de huurovereenkomst wenst te beëindigen, dan staat dit hem te allen tijde vrij. De huurder hoeft enkel een opzegtermijn van een maand in acht te nemen. Dit betekent dat de huurder niet is gebonden aan een minimale huurperiode.

Het is overigens uitdrukkelijk niet de bedoeling om het uitgangspunt van het contract voor onbepaalde duur te verlaten en af te stappen van het systeem waarbij tijdelijke verhuur de uitzondering op de hoofdregel is. Het instrument van tijdelijke huur moet zo worden ingezet dat aan de essentie van de huur(prijs)bescherming niet wordt afgedaan.

Huurcontract voor bepaalde doelgroep

De tweede categorie van tijdelijke contracten ziet niet op een specifieke periode in tijd, maar een periode waarin huurders voldoen aan bepaald doelcriteria. Tot 1 juli 2016 konden woningen uit een drietal categorieën door de eigenaar van de woning worden teruggevorderd op basis van ‘dringend eigen gebruik’, te weten woningen bedoeld voor gehandicapten, ouderen en studenten. In de Wet doorstroming huurmarkt worden hier de volgende categorieën aan toegevoegd, te weten jongeren van 18 tot 27 jaar, promovendi en grote gezinnen (acht of meer kinderen). Deze nieuwe categorieën moeten ervoor zorgen dat de beschikbare woningen efficiënter worden ingezet. Door de woningen terug te kunnen vorderen, krijgt de verhuurder de mogelijkheid deze woningen aan nieuwe huurders, die wel aan de doelcriteria voldoen, te verhuren.

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp of een ander onderwerp uit het huurrecht, dan kunt u contact opnemen met Tessa de Mos of Eline Geven.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Tessa de Mos is als advocaat (onder meer) gespecialiseerd in de juridische aspecten van vastgoed, waaronder het huurrecht.
Van Eerdenburg De Mos
advocatuur & mediation
Augustijnendreef 2
5611 CS Eindhoven
T: 040 - 82 00 906
F: 040 - 82 00 912Ontwerp en techniek © 2013-2018 Montay Media