Onze advocaat Erfrecht staat u bij in erfrechtelijke kwesties zoals: aanspraken op nalatenschap, testament en benoemen van executeur of bewindvoerder.

Advocatuur Mediation Overlegscheiding


Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Van Eerdenburg De Mos advocatuur & mediation

Artikel 1: Opdrachtnemer

 1. Van Eerdenburg De Mos advocatuur en mediation (VEDM) is een maatschap bestaande uit besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (praktijkvennootschappen), welke kantoor houdt te Eindhoven. Een overzicht van de maten wordt op verzoek toegezonden.
 2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door VEDM, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek ("BW") dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.
 3. Het staat VEDM vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen vennoten en personeelsleden van VEDM te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.
 4. VEDM voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan een opdracht, aan de inhoud van verrichte werkzaamheden en aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven. Het is een opdrachtgever niet toegestaan de rechten uit een opdracht, anders dan met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijk verleende toestemming van VEDM, onder welke titel dan ook aan derden over te dragen.
 5. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2: Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening door VEDM.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

 1. Iedere (buiten-)contractuele aansprakelijkheid van VEDM dan wel van haar aandeelhouder(s), alsmede haar werknemers, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van VEDM wordt uitbetaald te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico. De inhoud en de voorwaarden van deze aansprakelijkheidsverzekering zijn conform de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten, gevestigd te Den Haag, daaraan stelt. Indien, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak.
 2. Bij het inschakelen van derden zal VEDM zoveel als mogelijk overleg met de opdrachtgever voeren. VEDM is niet aansprakelijk voor onverhoopte tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door VEDM ingeschakelde derden te aanvaarden.
 3. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van VEDM voor die schade.

Artikel 4: Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door VEDM ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.
 2. De opdrachtgever vrijwaart VEDM tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door VEDM ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 3. Betaling van declaraties van VEDM dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de wettelijke (handels)rente verschuldigd en zijn alle op de inning van de declaratie komende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever.  Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
 4. In geval een opdracht wordt verstrekt door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de kosten (honorarium en eventuele verschotten) die uit hoofde van die opdracht aan VEDM verschuldigd zijn.
 5. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van deze rechtspersoon, dan wel de betreffende rechtspersoon onbevoegdelijk is vertegenwoordigd, de betreffende natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
 6. In geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Artikel 5: Opschorting werkzaamheden

Indien een declaratie, ondanks herhaalde aanmaning, niet wordt voldaan, kan VEDM haar werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld. VEDM is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.

Artikel 6: Inschakeling derden

 1. VEDM is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. VEDM zal bij de selectie en het inschakelen van derden waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, tevoren met de opdrachtgever overleggen en daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. VEDM is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde, behalve in geval van opzet of grove schuld van VEDM.  
 2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid bij de uitvoering van een opdracht voor de opdrachtgever beperken, verleent opdrachtgever aan VEDM toestemming een dergelijke beperking mede namens hem te aanvaarden.  

Artikel 7: Honorarium en Verschotten

 1. Het honorarium zal, behoudens schriftelijke afwijkende overeenkomsten, worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door VEDM vastgestelde uurtarief, te vermeerderen met BTW, en wordt in beginsel een maal per maand in rekening gebracht.
 2. VEDM heeft het recht het door haar gehanteerde basisuurtarief en de door haar gehanteerde vergoeding voor administratieve werkzaamheden jaarlijks te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10% of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen VEDM enerzijds en de opdrachtgeer anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15e dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde kostenvergoeding.
 3. VEDM is gerechtigd een voorschot aan de opdrachtgever in rekening te brengen, welk voorschot bij de einddeclaratie wordt verrekend.
 4. Verschotten zijn vergoedingen van te specificeren kosten zoals griffierecht, reis- en verblijfskosten, taxatiekosten, etc.
 5. Administratieve werkzaamheden zijn de voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden in het betreffende dossier, zoals het aanmaken van dossiers en opdrachtformulieren, het kopiëren en inscannen van documenten, het gereedmaken van processtukken en officiële overeenkomsten (bijlagen toevoegen, kopiëren en verzenden), correspondentie over het inplannen en/of verzetten van afspraken, etc. Voor deze werkzaamheden wordt een vastgesteld honorarium in rekening gebracht.

Artikel 8: Archivering

Nadat de zaak is beëindigd, zullen alle in het dossier aanwezige van opdrachtgever afkomstige stukken aan deze worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier gedurende zeven jaren zal worden bewaard. Daarna heeft VEDM het recht het dossier te vernietigen.

Artikel 9: Wwft

Bij de uitvoering van de opdracht zal VEDM onder meer het bepaalde in de Wet ter voorkoming witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) in acht nemen. In verband hiermee is VEDM verplicht om haar cliënten te identificeren en te verifiëren. Tevens kan VEDM in verband met gemelde wet verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden. Volgens de wet mag VEDM zijn cliënt niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. VEDM zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt, of zal lijden ten gevolge van een ten onrechte gedane melding in het kader van de Wwft, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van VEDM.

Door het verstrekken van de opdracht bevestigen cliënten dat zij bekend zijn met voormelde uit de Wwft voortvloeiende verplichtingen en verlenen zij voor zover noodzakelijk toestemming aan VEDM voor de uitvoering van de benodigde handelingen.

Artikel 10: Diversen

 1. VEDM is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de aandeelhouder(s) van VEDM en voor de bij VEDM werkzame personen, zulks met inbegrip van hun eventuele erfgenamen.
 3. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en VEDM is Nederlands recht van toepassing.
 4. VEDM hanteert een kantoorklachtenregeling en deze is van toepassing op de dienstverlening. Indien een opdrachtgever van VEDM, VEDM benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar de advocaat van VEDM die niet voor de opdrachtgever heeft opgetreden, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris. Indien via de interne klachtprocedure de klacht niet is opgelost, kan de klacht worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar VEDM is gevestigd.
 5. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar VEDM is gevestigd. VEDM heeft het recht om ook de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever te adiëren.
 6. VEDM is statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 58723919. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-Brabant, kantoor Eindhoven.
 7. Met het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
Onze advocaten personenrecht en familierecht staan u bij in familierechtelijke gebeurtenissen: geboorte en afstamming, huwelijk en echtscheiding.
Van Eerdenburg De Mos
advocatuur & mediation
Augustijnendreef 2
5611 CS Eindhoven
T: 040 - 82 00 906
F: 040 - 82 00 912Ontwerp en techniek © 2013-2018 Montay Media